Rozwój Grupy w 2013 r.

Giełda dąży do równomiernego rozwoju wszystkich linii biznesowych. W segmencie rynku finansowego Grupa kontynuuje działania na rzecz zwiększenia oferty i konkurencyjności pod względem produktów. Grupa realizuje program poprawy płynności zakładający m.in. zwiększanie liczby animatorów rynku i poprawę warunków animowania na rynku kasowym i terminowym. Działania nakierowane na pozyskanie animatorów oraz na zwiększenie zainteresowania inwestorów tymi segmentami działalności Grupy prowadzone będą także w obszarze obrotu obligacjami na rynkach prowadzonych przez GPW i BondSpot.

GPW będzie kontynuować działania związane z pozyskiwaniem polskich i zagranicznych emitentów. Spółka chce umacniać swoją pozycję jako atrakcyjnej giełdy europejskiej. GPW od kilku lat jest giełdą pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw z różnych branż, różnej wielkości i będących na różnych etapach rozwoju z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Na 15 kwietnia 2013 r. zaplanowane jest zakończenie pierwszego etapu wdrożenia UTP, nowego systemu transakcyjnego, tj. uruchomienie platformy do obsługi rynku kasowego, na którą przeniesiony zostanie obrót wszystkimi instrumentami finansowymi obsługiwanymi dotychczas przez system Warset. Następnie rozpoczęty zostanie drugi etap wdrażania UTP, tj. implementacja platformy obrotu dla instrumentów pochodnych.

Nowa architektura informatyczna będzie charakteryzowała się znacznie większą wydajnością, szybkością i  funkcjonalnością niż dotychczasowy system. UTP będzie kluczowym narzędziem GPW wspierającym podnoszenie płynności obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi, rozwój produktowy oferty Giełdy (m. in. o opcje na akcje) oraz akwizycję nowych członków Giełdy o zróżnicowanym profilu działalności (firmy inwestycyjne pośredniczące w obrocie, firmy przeprowadzające transakcje na własny rachunek oraz profesjonalne podmioty koncentrujące się na zwiększaniu płynności – animatorzy rynku). W ocenie Spółki, po wdrożeniu nowoczesnego systemu UTP atrakcyjność GPW jako platformy obrotu wzrośnie, zwiększając jednocześnie popyt na obecne i nowe produkty, umożliwiając ponadto inwestorom stosowanie bardziej zaawansowanych strategii handlu, a tym samym zwiększając liczbę zleceń od nowych kategorii użytkowników, takich jak inwestorzy zajmujący się obrotem algorytmicznym.

W 2013 r. zaplanowano poszerzenie oferty produktowej Grupy o nowe produkty strukturyzowane, nowe klasy kontraktów terminowych. Ponadto uruchomiony zostanie obrót opcjami na akcje i instrumentami pochodnymi na obligacje i indeks stopy procentowej.

Poprzez rozwój segmentu rynku towarowego Grupa GPW poszerza ofertę rynku giełdowego dla inwestorów. Grupa kontynuuje działania na rzecz konsolidacji i rozwoju zarówno obrotu energią elektryczną, rynku praw majątkowych, jak również zbudowania płynności na giełdzie gazu. W opinii Spółki istnieje znacząca szansa na rozwój nowych instrumentów i obrotu towarami giełdowymi przy wykorzystaniu synergii płynących ze współpracy GPW i TGE.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.